about

about
[ə΄baut] adv, prep մոտավորապես, մոտ. It’s about thre o’clock now Հիմա մո տա վորա պես ժ ամի երեքն է. (ոչ հեռու, մոտա կայքում) about two miles մոտ երկու մղոն. about midnight կես գիշերին մոտ. Walk about the streets փո ղոցներում շրջել. What about the dinner? Ի՞նչ կասեք ճաշի մասին/Չճաշե՞նք Have you any money about you? Մոտդ փող կա՞. (մասին) I’ll see/think about it Ես այդ մասին կմտա ծեմ/կհո գամ. You can read about it in the newspapers Այդ մա սին կարելի է թերթերում կարդալ. What about the others? Իսկ ի՞նչ կասեք մյուսների մա սին. How about going there? (արդյոք) Չգնա՞նք այնտեղ. be about to պատրաստվել մի բան անել. Mind what you are about ! Մտածի՛ր/Տե՛ս ինչ ես անում. հմկրգ. about box ին ֆոր մացիոն/տեղեկատվական պա տու հան

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • About: — About: About: (« à propos de » en anglais) est un préfixe utilisé dans une série de navigateurs pour accéder, via l interface même du navigateur (par la barre d adresses), à des pages très particulières. Les URIs saisies affichent donc… …   Wikipédia en Français

 • About: — about: Saltar a navegación, búsqueda about: es un esquema interno URI (también conocido como régimen URL o, erróneamente, protocolo ) en distintos navegadores web para mostrar ciertas funciones incorporadas. No es un sistema oficialmente… …   Wikipedia Español

 • about: — about: es un esquema interno URI (también conocido como régimen URL o, erróneamente, protocolo ) en distintos navegadores web para mostrar ciertas funciones incorporadas. No es un sistema oficialmente registrado, y no tiene la sintaxis estándar.… …   Wikipedia Español

 • about: — about: (« à propos de » en anglais) est un schéma d URI utilisé dans une série de navigateurs pour accéder, via l interface même du navigateur (par la barre d adresses), à des pages très particulières. Les URIs saisies affichent donc –… …   Wikipédia en Français

 • about — 1. as a preposition. In the meaning ‘roughly, approximately’ (eg. It took about ten minutes, about is the usual BrE word; around is also used, and is much more common in AmE. Round about is more informal, and is largely confined to BrE. 2.… …   Modern English usage

 • about — [ə bout′] adv. [ME aboute(n) < OE onbūtan, around < on, ON + be, BY + ūtan, outside < ūt, OUT: all senses develop from the sense of “around”] 1. on every side; all around [look about] 2. here and there; in all directions [travel abou …   English World dictionary

 • About — A*bout , adv. 1. On all sides; around. [1913 Webster] Tis time to look about. Shak. [1913 Webster] 2. In circuit; circularly; by a circuitous way; around the outside; as, a mile about, and a third of a mile across. [1913 Webster] 3. Here and… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • about — [ abu ] n. m. • 1213; de abouter ♦ Techn. Extrémité d une pièce de bois, de métal, préparée pour se joindre à une autre. Pièce métallique que l on fixe à une seringue pour y adapter l aiguille. ⇒ embout. Extrémité (d un rail). ● about nom… …   Encyclopédie Universelle

 • About.me — About.me …   Википедия

 • About — A*bout , prep. [OE. aboute, abouten, abuten; AS. [=a]butan, onbutan; on + butan, which is from be by + utan outward, from ut out. See {But}, {Out}.] [1913 Webster] 1. Around; all round; on every side of. Look about you. Shak. Bind them about thy… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • About — can refer to:*About box, a dialog box displaying credits for a piece of computer software * About.com, a website offering consumer related advice * abOUT , an LGBT magazine * About (musical artist), a music project * , an internal URI scheme… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”